Šola danes
Šola danes

ssola

Prva šolska stavba

Na podlagi šolske kronike je gospa Irma Knez obdelala zgodovino osnovne šole Libeliče.
Zgodovina šolstva v Libeličah sega že v leto 1811, ko je skušal župnik Jožef Špek v mežnariji organizirati pouk za 39 šoloobveznih otrok iz Libelič in 73 iz sosednjih naselij.
Zaradi neprimernih prostorov do ustanovitve šole tedaj ni prišlo. Leta 1818 je posestnica Libeliškega gradu dala v ta namen sobo, dokler se ne bi našla druga rešitev. Zaradi drage šolnine, ki je večina staršev ni mogla plačevati, je šola moralno propadla, proti učitelju in šoli pa se je povečalo sovraštvo. Šolo je 1834 obiskovalo le še 10 otrok.
Leta 1835 so dogradili prizidek k mežnariji, kjer se je odslej vršil pouk.
1877. leta so odkupili staro kmečko hišo in jo preuredili v šolske namene, 1879 so dobili tudi prvega šolanega učitelja.

Šola Libeliče
Šola Libeliče

Jeseni 1908 je bila slovesno odprta nova šola, sedanje šolsko poslopje. Vzdrževalec šole je bil Krajevni šolski svet Libeliče. 1922. je nov šolski upravitelj Ivo Močnik šolo posodobil. Šola je imela 3 oddelke s 6 razredi. Z ženo Mileno sta bila nosilca šolskega, gospodarskega in kulturnega napredka v Libeličah. Pred pričetkom 2.sv. vojne je bila šola dvooddelčna, vpisanih je bilo 109 otrok, knjižnica je štela 1055 knjig. Leta 1941 je bil Ivan Močnik izseljen v Srbijo, po osvoboditvi pa se je vrnil v Libeliče. Med vojno je pouk potekal v nemščini, šolski obisk je bil nizek, v libeliški karavli pa je bil šolski vrtec. 1945 so prišle v Libeliče tri mlade učiteljice, šola s 124 otroki je bila 4-razredna. Pouk je bil usmerjen v preobrazbo šolske mladine na slovenski jezik, računstvo, zgodovino in petje.

1954
Leta 1954 je šolo obiskovalo 135 učencev

V začetku petdesetih let sta učitelja Viktorija in Lojze Kos postala gonilna sila gospodarskega in kulturno-prosvetnega razvoja na vasi. Na šoli so bili organizirani razni krožki, izvenšolske aktivnosti, ustanovila sta kulturno-prosvetno društvo, ki deluje še danes in je obogatilo kulturno življenje na vasi.
Od leta 1954 je imela šola 8 razredov (prej 6 ali 5), ob združitvi s centralno šolo občine Dravograd so tja prešolali višje razrede. V Libeličah je ostalo le 33 učencev in število stalno pada; danes obiskuje šolo 12 učencev. V dveh kombiniranih razredih poučujeta dve učiteljici. V šolskih prostorih je bila leta 1969 organizirana tudi mala šola in pet let kasneje še vrtec.
Na osnovni šoli Libeliče so pred leti izdali brošuro Praznovanja, s katero so zabeležili izročila starih običajev in pesmi, ki so se po ljudskem izročilu prenašale iz roda v rod – Miklavž, Božič, Otepanje, Silvestrovo, Sveti trije kralji in libeliški ljudski običaji: Bal, Vlečenje ploha, Pustov pogreb, steleraje , flincanje (ličkanje koruze) in podobna kmečka opravila, ki se opravljajo z večjim številom ljudi.
O obrti v Libeličah nekoč in danes, so otroci v projektnem delu posegli nazaj do leta 1930 in ob pestrih šolskih aktivnostih na to temo pripravili tudi razstavo izdelkov obrtnikov.