Vodstvo občnega zbora

Kulturno prosvetno društvo Libeliče je potegnilo črto pod delom v letu 2018. Devetega marca so se v gasilskem domu zbrali na rednem občnem zboru. Zbor je potekal kot predvidevajo pravila v društvu in kakor je tudi že dolgoletna praksa. Letos mineva že 70 let od ustanovitve društva. V počastitev obletnice in ustanoviteljice Viktorije Kos, je Simona prebrala spomine ustanoviteljice iz brošure, ki so jo izdali pred desetimi leti. Takole se spominja Vikica:

“Pogled 60 let nazaj – kar težko a lepo iskanje takratnih dogajanj.
Ko sem na začetku šolskega leta 1949 prišla kot mlada učiteljica v libeliško šolo, sem poleg prilagajanja na kombiniran pouk, (več razredov v enem oddelku), našla čas tudi za spoznavanje krajanov. In tu se nam je porodila skupna ideja, da kraj potrebuje kulturno – prosvetno društvo, ki bo aktiven organizator kulturnih prireditev, izobraževanja, glasbe, druženja itd. Glavna sopobudnika sta bila Jože Samec in Franc Srebotnik.

V spomin in počastitev ustanoviteljev pred 70. leti

1. nov. 1949 smo izvedli ustanovni občni zbor PD Saberčnik.
Na sestanku je bilo samo 6 članov. Izvoljeni odbor je bil naslednji:
Predsednik: Jože Samec
Tajnik: Viktorija Kos
Blagajnik: Jakob Jamer st.
Knjižničar: Martina Sagernik
Član: Angela Ring Član: Štefan Novak

Zelo nepopolno in ozko izbran odbor. Vendar naš smoter in naše želje so bile:
Kulturna ustvarjalnost
Družabnost in veselje
Veliko sodelavcev
Hvaležno občinstvo

To se nam je v prihodnosti, čeprav s tako skromnim začetkom, tudi uresničilo”.

Na pobudo predsednice Simone Jerčič Pšeničnik, ki je navzoče najprej pozdravila, so izvolili delovno predsedstvo. Maja Marin, ki je prevzela delo delovnega predsedstva je nadaljevala z dnevnim redom.
O delu društva v preteklem letu je poročilo podala predsednica Simona. Navedla je vse akcije in dejavnosti, ki so zaznamovale lansko leto. Ugotovila je, da so zastavljen program izvedli v celoti in še kaj dodali. Z aplavzom so člani pohvalili izčrpno poročilo in s tem tudi dali vedeti, da je društvo pod njenim vodstvom dobro delovalo.
Finančno poročilo je podala blagajničarka društva, ali kot se radi pošalijo, finančnica društva, Erika Ring. Povedala je, da so vsi finančni prihodki in odhodki bili speljani po pravilih in sklepih društva. Erika je požela buren aplavz, saj je na koncu predstavila tudi sedanje finančno stanje v društvu, ki je člane še posebej navdušilo.
Poročilo turistične sekcije je podala Nataša Knez, ki je vodja le-te. Ugotavlja, da nam število obiskovalcev pada. Primerjava s predhodnimi leti je pokazala, da si naše znamenitosti ogledujejo tako rekoč »standardni« obiskovalci. To so šole in gimnazije, manj pa je obiskov sindikalnih skupin in društev. Kljub temu ocenjuje leto kot uspešno. Nanizala je še problematiko vzdrževanja objektov in zaščite razstavnih eksponatov. Po skoraj dvajsetletnem obdobju bo potrebno tej problematiki posvetiti več pozornosti. V akcijo bo potrebno vključiti vse činitelje, tako lastnika stavb, Koroški pokrajinski muzej kot seveda tudi naše društvo. Skupaj smo ustvarili zbirke in tako jih moramo tudi vzdrževati, je poudarila Nataša. Opozorila je še na urejanje muzejske okolice, ki jo moramo vzdigniti na višji nivo.

Člani KPD Libeliče na občnem zboru.

Poročili nadzornega odbora in verifikacijske komisije sta potrdili pravilnost delovanja društva in legitimnost občnega zbora.
V razpravo o poročilih so se vključevali posamezni člani in predstavniki drugih krajevnih organizacij. Večina njih je soglašala s podanimi poročili. Nakazali pa so posamezne rešitve nastalih problemov. Predsednik Sveta KS Libeliče, Jože Pšeničnik in Rok Plešivčnik, poveljnik PGD Libeliče, sta navzoče seznanila o dogajanju okoli gradnje večnamenske dvorane v kraju. Glede na odnos občine do tega projekta ugotavljata, da bo potrebno sprejeti odločitve o nadaljnjih korakih urejanja prostorske stiske gasilcev, kulturnikov in nenazadnje tudi mladine in šolarjev. Rok Plešivčnik je zbor pozval, naj prične razmišljati o sanaciji obstoječe dvorane in doma, ter, da se bodo v kratkem na sestanku vseh akterjev v kraju o problematiki pogovorili in poiskali rešitev. Nakazal je, da obstajata dve varianti, kratkoročna in dolgoročna sanacija stavbe in dvorane. Odločitev bodo sprejeli skupaj.
Jože Pšeničnik je med drugim opozoril na bližnjo prihodnost, ko bodo v kraju praznovali kar dve pomembni obletnici: 130 let PGD Libeliče in 100 let Libelič v matični domovini. Obe obletnici sta za kraj zelo pomembni in bo pri izvedbi proslav potrebno zopet združiti moči. Kar pa v kraju znamo, je zaključil. Z dvigom rok so poročila potrdili.
V programa dela za leto 2019 in tudi za naprej so vnesli tradicionalne dejavnosti ter akcije, o katerih so govorili v razpravah. Obletnica 100 let slovenskih Libelič bo kar velik zalogaj in se je treba začeti pripravljati že letos. Pooblastili so upravni odbor, da pri reševanju manjših problemov najde ustrezne strokovnjake ter jim zagotovi pomoč članstva. Kar nekaj je stvari, ki jih lahko rešimo sami. Za večje posege pa je potrebno aktivirati vse instance v kraju in občini.
V prijetnem vzdušju so nadaljevali tudi neuradni del.